مقام قرب
103 بازدید
تاریخ ارائه : 7/10/2013 9:14:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

هر که با تن هاست تنهاست