لگوریتم اجتهاد
69 بازدید
محل ارائه: مدرسه علمیه آیت الله حق شتاس
مقطع: خارج
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
الگوریتم اجتهاد از دیدگاه شهید ثانی